Hakaret Davası Nasıl Açılır?

Hakaret Davası Nasıl Açılır?  Bu içeriğimizi takip ederek hakaret suçu hakkında bilgilere ve bu suça maruz kaldığınızda yapmanız gereken adımlara erişebilirsiniz.  Hakaret suçları, bir kişinin onurunu, haysiyetini ve prestijini zedeleyebilecek belirli eylem veya gerçekleri atfetmek veya onlara küfretmek suretiyle işlenen suçlardır. Hakaret mahkumiyetinin amacı, insan onurunu, onurunu ve haysiyetini korumaktır. Bu suç iki farklı şekilde olabilir. Biri küfürle işlenebilen hakaret suçu, diğeri ise belirli olguları isnat ederek hakaret suçudur.

Hakaret Suçu Türleri Nedir?

Tüm suçlarda türlerine göre ayrılmaktadır, bu suçlar türlerine ve yapılış şekillerine göre adlandırılmaktadır. Bazı suç nitelikleri aşağıda verilmiştir.

Salt Sövme Sebebiyle Hakaret Suçu:

Salt sövme sebebiyle hakaret suçu salt bir şekilde bir kişiye argo kelime (küfür) söyleme sebebiyle gerçekleşmiştir. Bu suçun oluşması için kötü sözün söyle söylenmesine gerek olmayıp; yazı, resim, el hareketi tarzında da farklı şekilde olması mümkündür.

Somut Bir Fiil Veya Olgu İsnadı Yoluyla Hakaret Suçu:

Bu tür hakaret fiillerinde yer-zaman-mekân gibi ayrıntılar belirtilerek kişiye belirli bir fiil veya olgu isnat edilirse, olay/eylem onur, şeref ve haysiyete zarar verecek nitelikte ise hakaret gerçekleşir. Kişinin suçu. Üçüncüsü, olayın gerçek olup olmaması suçun oluşmasında hiçbir etkisi olmamakla birlikte ihbar hakkı ve eleştiri hakkı gibi hususlar kapsamında bazı hallerde fail cezalandırılmayacaktır. Yasal nedenlerle. Suç ispatlanır ve sanık hakkında kesin mahkûmiyet kararı verilirse, suçun maddi unsurları oluşmayacaktır.

 

Hakaret Suçu Nasıl İspat Edilir?

Hakaret suçunun ispatı çeşitli yollarla mümkün olmaktadır.  Örneğin Mektup, Sms, Whatsapp, E-posta gibi çeşitli yazışma yöntemleriyle veya güvenlik kamerası kayıtlarıyla. Bu tür kanıtlar ispat anlamında geçerli olabildiği gibi, tanıklar huzurunda gerçekleşmesi durumunda tanıkla ispatı da mümkündür. Kişinin haberi ve izni olmadan alınan ses kayıtları hukuk aykırı olarak adlandırılmaktadır. Bu tür delillerin kullanabilmesi mağdurun suçu başka bir delille ispat edemeyeceği durumlarda değerlendirilerek kullanılmaktadır. Son olarak hakaret suçu ile ilgili toplanan delillerin kullanıp kullanılmayacağına karar verecek olan makam yüksek mahkemedir.

Hakaret Suçunun Cezası Nedir?

Hakaret suçunun cezaları suçun işleniş şekline ve unsurlarına göre değişkenlik göstermektedir. Kalemci Avukatlık ve Hukuk bürosuna başvurarak sizlerde olayınız ile alakalı en ideal bilgileri elde edebilirsiniz. Ceza avukatı izmir, sizlere bu konuda son derece profesyonel bir hizmet sağlayacaktırHakaret suçunun cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası olarak kanunda yer almaktadır. Olayın işleniş şekline göre bu ceza artış veya azalış gösterebilir.

Hakaret Davası Nasıl Açılır?

Hakaret ile karşı karşıya kaldığınızda gerçekleştirmeniz gereken bir takın işlemler bulunmaktadır. Bu suç türü şikâyete bağlı bir suç olduğu için fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde mağdur tarafından şikayet edilmesi gerekmektedir. Tüm bunlara ek olarak suça maruz kalan kişiler diler hukuk büroları vasıtasıyla diler Cumhuriyet savcılıklarına doğrudan başvuruda bulunabilirler.

Bu içeriğimizde sizlere hakaret davası nasıl açılır adlı konumuzu aktardık.

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir